Piły taśmowe do drewna

Aby materiał przecinany był prawidłowo, należy zadbać o odpowiednio dobór piły taśmowej. Pod uwagę należy brać:
typ maszyny;
rodzaj przecinanego materiału.
Grubość piły musi być dopasowana do DTR maszyny. Pamiętać trzeba o tym, że im grubsza będzie taśma, tym większe jest ryzyko pękania zmęczeniowego.

Przyjmuje się, że właściwa szerokość piły taśmowej jest równa szerokości  kół prowadzących, do których dodaje się głębokość wrębu + [1÷3].

Kategoria:

Dobierając podziałkę, uwzględnić należy:
wymiary ciętego drewna;
twardość ciętego materiału.
Mianem kata natarcia określa się kąt, który zawarty jest między powierzchnią natarcia ostrza i linią prostopadłą do grzbietu taśmy. Jeżeli kąt natarcia będzie zbyt duży, pojawią się drgania taśmy, które skutecznie utrudnią pracę, a powierzchnia poddawana obróbce nie będzie gładka. Jeżeli natomiast kąt będzie za mały, dojdzie do wciskania piły w obrabiany materiał. Im mniejszy kąt natarcia piły wybierzemy, tym mniej wydajne będzie cięcie.
W zdecydowanej większości przypadków kąt natarcia powinien wynosić 10°
W przypadku drewna twardego lub zamrożonego powinien on oscylować wokół 8°÷10°
Drewno miękkie wymaga kąta natarcia wynoszącego 10°÷15°

Twardość drewna
Parametr ten uzależniony jest od gęstości drewna. Twardość rośnie wraz z gęstością. Jednocześnie w dużej mierze uzależniona jest od rodzaju zastosowanego przekroju. Największą twardością charakteryzuje się przekrój poprzeczny. Precyzyjne określenie twardości drewna jest bardzo trudne. Wynika to z niejednorodnej struktury tego materiału.

Przygotowanie do cięcia
Aby eksploatacja pił taśmowych przebiegała prawidłowo, należy:
okorować lub dokładnie oczyścić przy użyciu strumienia wody drewno, które ma być obrabiane;
solidnie zamocować materiał;
zachować kształt uzębienia oraz promień wrębu piły;
ustalając nacią piły, stosować się do instrukcji DTR;
po upływie półtorej godziny od rozpoczęcia pracy piłę naostrzyć i rozewrzeć. Następnie zapewnić jej około sześć godzin odpoczynku;
nie zostawiać napiętej piły po skończonej pracy;
pilnować, aby rolki i kółka były ustawione w sposób prawidłowy;
czuwać nad tym, aby pod paskiem klinowym koła nie gromadziły się trociny.

Rodzaj piły taśmowe
Proponujemy piły taśmowe:
hartowane, ostrzone i rozwierane;
ostrzone, rozwierane;
nieostrzone i nierozwierane;
piły stolarskie;
piły traktowe.

Rozwieranie
Kształtuje zdolności skrawne taśmy. Mianem tym określa się wielkość o jaką ostrze przesuwa się względem korpusu piły. Im większe będzie rozwarcie, tym ślad, który pozostawia piła będzie szerszy. Wpływa to na większe zapotrzebowanie na moc przecinania.

Ostrzenie
Dzięki szlifowaniu ostrza zębów mikropęknięcia zostają wyeliminowane.

Hartowanie
Hartowanie zębów sprawia, że piła charakteryzuje się dłuższą żywotnością. Wzrasta również wydajność cięcia.

.